La política on tu hi comptes!

Descarrega’t el Programa Electoral (Resum) de Som Poble
(16 pag.)

Descarrega’t el Programa Electoral. Resum amb les línies estratègiques
(8 pag.)

Descarrega’t el Programa Electoral.  Complet  (8 pag.)

Programa Electoral Som Poble

(RESUM - LÍNIES ESTRATÈGIQUES)

El Pla d’acció de SOM POBLE es fonamenta en tres línies estratègiques amb una visió de futur que va més enllà dels propers 4 anys i que planteja un Ajuntament que sigui una institució eficient, transparent, resolutiva i oberta a la plena participació ciutadana.

Volem trobar fórmules que facin possible aprofitar al màxim els recursos humans de que disposem. Capitalitzar l’experiència de les persones que han tirat endavant l’Ajuntament en la darrera legislatura; la transversalitat i la capacitat de treballar en equip des de l’associacionisme dels que han creat aquesta nova candidatura i les possibilitats de participar de tota la ciutadania.

Volem un municipi cada cop més autosuficient i sobirà dels seus propis recursos. Polir encara més la gestió municipal i vetllar per engegar projectes d’economia productiva i de remunicipalització (com el de central hidroelèctrica de Sort).

Volem que la implicació de tots i la possibilitat d’inversió municipal ens permetin desenvolupar projectes innovadors, amb projecció, singulars i compromesos amb el territori, que ens enorgulleixin de ser d’on som, millorin la nostra qualitat de vida; i que ens facin possible dir que el futur també és a la muntanya.

Aquesta és la nostra visió i la nostra aspiració com a poble; la que ens ha de permetre treballar amb uns objectius clars i dirigir prioritàriament els nostres esforços. I en base a aquesta, hem desenvolupat el següent programa.

ENERGIA.

Proposem que sigui un dels pilars d’aquest propers 4 anys. Volem ser menys dependents de fonts d’energia externes, generar la nostra pròpia energia a partir d’un recurs pròxim i renovable, aconseguir generar ingressos i reduir la despesa racionalitzant el consum. Això ens permetrà, a més, disposar de pressupost per realitzar projectes en altres àmbits.

 • Un cop acabades les obres de millora de la central hidroelèctrica proposem elaborar el projecte d’autogestió per rendibilitzar al màxim el seu ús en benefici del municipi.
 • Proposem la substitució de l’enllumenat públic per sistema LED que permetrà un estalvi mínim de 60.000 euros.
 • Volem realitzar una auditoria energètica per reduir el consum en equipaments públics i substituir les fonts actuals per energies renovables

POBLES.

Durant anys els pobles no han tingut un retorn just de la seva contribució impossitiva al global d’ingressos de l’ajuntament. Per això proposem:

 • Retornar a cada poble el 20% de la seva contribució a l’IBI municipal per a la creació o millora d’infraestructures o equipaments i un 5% a projectes d’interès global dels nuclis.
 • Destinar una persona de la brigada específica per als pobles
 • Fer efectiu el Consell de Pobles com a òrgan propositiu i de gestió entre nuclis i Ajuntament.

PAGESIA i SECTOR AGROALIMENTARI.

Volem que la pagesia continuï sent la base de la nostra identitat de muntanya i contribuir a la creació i consolidació de projectes productius. Per això:

 • Farem una aposta clara per complementar l’escorxador amb una sala de desfer, i s’analitzarà la viabilitat d’afegir-hi un obrador multifuncional per a altres projectes productius.
 • Estudiarem les opcions per adaptar la realitat del territori i ajustar a normativa d’edificacions ramaderes a les necessitats del sector.
 • Estudiarem la possibilitat de tirar endavant una marca “Fet ací” per facilitar la identificació dels productes locals.
 • Donarem suport específic a esdeveniments gastronòmics que valoritzin les nostres produccions.

TURISME.

Volem esdevenir destinació turística de referència en aigua i muntanya i per això necessitem una estratègia clara que ens permeti dirigir i optimitzar al màxim les accions que es fan en aquest sentit.

 • Elaborarem el Pla estratègic del sector turístic, donant especial atenció al turisme de natura i l’ecoturisme (potenciarem l’entrada al Parc Nacional des de Llessui); el turisme de riu i esportiu (millorant la infraestructura del camp de regates i elaborant un protocol d’organització de competicions); el turisme cultural (amb projectes com l’església de Seurí); i el gastronòmic (amb l’elaboració d’un calendari de difusió d’esdeveniments gastronòmics i el seu impuls)
 • Estudiarem la conveniència de la reobertura del Punt d’Informació Turística Municipal per augmentar la visibilitat dels recursos dels nostres pobles.
 • Desenvoluparem una proposta de rutes turístiques que incloguin espais singulars.

COMERÇ.

Volem un comerç viu, dinàmic i de proximitat.

 • Impulsarem la dinamització del teixit local del petit comerç promovent la seva participació activa en esdeveniments i festes.
 • Impulsarem la innovació, singularització i cooperació a través de formació i coneixement d’experiències de bones pràctiques.
 • Replantejarem amb la participació i consens dels comerciants i ciutadania el model actual de mercat setmanal.
 • Promourem iniciatives de millora urbanística de l’espai públic amb la finalitat d’unificar i millorar la imatge de Sort i facilitar l’accés als eixos comercials.

JOVES.

Volem que el jovent retorni i se senti arrelat al territori.

 • Mantindrem els pressupostos participatius joves com a exemple de gestió transferible a altres àrees.
 • Promourem la creació d’un esplai per a fomentar la participació, cohesió del jovent i la seva implicació amb el municipi.
 • Fomentarem la participació dels joves a les festes populars i les festes dels pobles, implicant-los en la seva organització.
 • Treballarem en un projecte d’Skate Parc tipus street al poliesportiu.

GENT GRAN.

Volem un envelliment digne i unes cures de qualitat.

 • Proposem estudiar la millor fórmula per a la remunicipalització de la residència, un cop finalitzi l’actual concessió.
 • Fomentarem les activitats que millorin els vincles intergeneracionals i interculturals d’acord a les inquietuds i interessos de la gent gran.

CULTURA.

Volem apostar per la cultura com a element cohesionador, integrador i garant de la nostra identitat de muntanya.

 • Buscarem els recursos per acabar la Biblioteca Comarcal de Sort.
 • Continuarem impulsant el festival Lo Llumener, el festival pirinenc de literatures infantils i juvenils i vetllarem per la seva consolidació.
 • Reforçarem la línia d’ajuts anuals a entitats per a projectes culturals.  
 • Vetllarem per comptar amb una programació estable de cinema, teatre, música, art i altres disciplines.  

EDUCACIÓ.

Volem fer de Sort un municipi educador i que tota la comunitat s’hi senti implicada.

 • Ens implicarem i participarem dels projectes pedagògics de l’escola bressol, l’escola de Sort i l’Institut, per tal de reforçar-los en col·laboració amb les AMPES i AFA.
 • Treballarem per adequar o trobar una nova localització per la Llar d’Infants com a projecte a mig termini, ja que la feina realitzada els darrers 4 anys ens demostra que és un projecte complex i no assumible de forma inmediata
 • Apostem per ampliar el mapa educatiu del territori i de la comarca, ressaltant la importància de donar suport als cicles formatius de l’INS Hug Roger III (cicles d’activitats físico-esportives i el recent CGM de Serveis en Restauració dins de l’Escola d’Hoteleria del Pallars) com a elements dinamitzadors d’ocupació i de l’economia local.

TELECOMUNICACIONS.

Volem estar tant connectats com ho estan als llocs més poblats i ser més autònoms, també en les telecomunicacions.

 • Apostarem per la fibra òptica al conjunt del municipi i la seva possible distribució i comercialització un cop implementada la xarxa de fibra pública a Sort.
 • Apostarem per altres sistemes, com el 4G i el 5G o internet per satèl·lit, allà on no arribi la fibra.
 • Habilitarem els punts de connexió a la xarxa telemàtica d’accés lliure i gratuït al camp de regates, la piscina, el parc del Riuet i casa Xorret, i ampliarem els llocs de connexió gratuïta de la Biblioteca i de l’Oficina Jove.

HABITATGE.

Volem que l’habitatge no sigui un obstacle per a viure al nostre municipi.

 • Realitzarem un mapeig d’habitatges buits al municipi, que permeti detectar-ne les causes i valorar possibles accions per mobilitzar-los i entrar-los al mercat de lloguer.
 • Analitzarem les possibilitats de les edificacions públiques, com ara els estudis –  antigues escoles, per promoure’n l’ús com a habitatge de protecció oficial.

ESPAI PÚBLIC, ACCESSIBILITAT, EQUIPAMENTS I URBANISME.

Volem un espai públic amable i viu.

 • Apostem per un projecte de renovació integral del Parc del Riuet atenent les demandes recollides al procés participatiu dut a terme al 2018.  
 • Ens comprometem a seguir reduint barreres arquitectòniques, analitzant prèviament els punts crítics a prioritzar.
 • Estudiarem les possibilitats d’ampliar l’espai de vianants a la carretera C13 al seu pas per Sort.
 • Proposem realitzar un mapa d’equipaments municipal amb un anàlisi d’usos, especialment als espais infrautilitzats o amb necessitats urgents d’adequació com l’antic Museu de les Papallones a Pujalt i l’Ubla d’Altron.
 • Treballarem per finalitzar la Central Hidroelèctrica de Sort, els espais annexos de la piscina municipal i poliesportiu;  i la Biblioteca Comarcal de Sort.
 • Treballarem per continuar millorant la Llar d’Infants i en trobar sol·lucions per a una possible reubicació, millorarem els equipaments de Casa Xorret i Casa Natzaret, així com l’adequació de nous vestuaris a l’Escola de Piragüisme.
 • Promourem iniciatives de millora urbanística de l’espai públic, valorant projectes com el de Viles Florides, amb la finalitat d’unificar i millorar la imatge de Sort i dels seus nuclis.
 • Adaptarem la normativa per a promoure l’eficiència energètica en edificis nous i rehabilitacions. I per respondre millor a les necessitats de la pagesia, específicament pel que fa a edificacions ramaderes.
 • Treballarem per resoldre les necessitats d’aparcament que encara existeixen a Sort i a alguns dels pobles del municipi.

FIRES I FESTES.

Volem que les festes siguin una part indissociable de la nostra cultura, identitat i eix de cohesió social.

 • Repensarem el Carnaval de Sort amb entitats, jovent i totes les persones interessades per potenciar la seva singularitat i renovació.
 • Treballarem per consolidar les Falles de Sort i que formin part del calendari de Falles del Pirineu.
 • Continuarem impulsant la gestió eficient de la Festa Major de Sort i en promoure’m la participació per tal que esdevingui un model més plural i inclusiu.
 • Reforçarem la política de suport a les festes majors de cada nucli.
 • Donarem suport a campanyes per unes festes respectuoses i feministes, com ara el pla Sí és sí, d’eliminació de conductes i agressions masclistes.
 • Donarem suport i impulsarem els esdeveniments que promoguin la cultura gastronòmica local: la Festa dels Banuts; lo Calder del Mandongo; la Mostra de Formatges Artesans de Catalunya; la Festa de la vaca bruna; la Festa del corder xisquet
 • Valorarem els possibles punts dèbils de les fires que es realitzen a Sort amb la perspectiva de millorar-ne l’atractiu, recollir propostes innovadores que les actualitzin i alinear-les amb els valors de la candidatura: priorització del producte de proximitat, implicació social i empresarial i qualitat en la gestió.

ESPORT.

Volem vincular la imatge de Sort al riu i la muntanya i ser un municipi on l’esport sigui sinònim d’inclusió, cohesió i qualitat de vida.

 • Donarem un espai prioritari als esports i les competicions vinculades als esports de riu.
 • Actualitzarem i modernitzarem els equipaments esportius com el Camp de regates l’Aigüerola amb espais pels esportistes (vestuari-canviador, lavabos i magatzem de material);
 • Tirarem endavant el Centre BTT.
 • Desenvoluparem un projecte Skatepark al poliesportiu.
 • Analitzarem la possibilitat d’adequar una pista esportiva.
 • Potenciarem els cursos de tecnificació d’esports específics de la comarca com el piragüisme, l’escalada, les curses de muntanya, o triatló.

MODEL DE GESTIÓ.

Volem que la gent recuperi la confiança en l’Ajuntament, millorar-ne la gestió, facilitar al màxim l’accés a la informació i la participació, i comptar amb major autonomia econòmica. Per aconseguir-ho:

 • Redactarem el Reglament d’Ordenació Municipal (ROM), un document que agilitzarà, aclarirà i ordenarà el funcionament de l’Ajuntament, les atribucions i obligacions de cada un dels seus membres, i la seva relació amb la ciutadania.
 • Proposem que l’Ajuntament treballi per municipalitzar els recursos i equipaments propis: central hidroelèctrica de Sort, Residència Serafí i Casanovas de Sort, subministrament de xarxa de telecomunicacions…
 • Ampliarem amb nova informació el Portal de Transparència i continuarem treballant per a fer més intel·ligible i accessible la informació demanada per la ciutadania.
 • A partir de la creació de la Comissió permanent de participació ciutadana, es vetllarà perquè tots els projectes que siguin d’interès general comptin amb els seus mecanismes i processos de participació.
 • Impulsarem un Consell municipal d’infants perquè aquest puguin exercir el seu dret de reflexionar, expressar la seva opinió, debatre i elevar al Plenari municipal les seves propostes.
 • Continuarem impulsant els pressupostos participatius joves i els aplicarem a noves àrees.
 • Ampliarem els espais de participació ciutadana a través de Consells municipals sectorials, la Taula d’entitats, i el Consell de pobles.
 • Implementarem un sistema efectiu de gestió d’instàncies, amb dedicació específica de personal tècnic per a poder assegurar una correcta gestió i brevetat en la resposta.

MODEL DE PAÍS.
Perquè ens il·lusiona participar en la creació d’un nou país, amb estructures més pròximes i polítiques que responguin a la realitat específica de la muntanya.

 • Donarem ple suport a continuar treballant per la creació de la República Catalana.
 • Donarem suport incondicional a l’alliberament dels presos polítics, al lliure retorn dels exiliats i a la llibertat d’expressió, de manifestació i d’autodeterminació.